• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/PolatderesiKulturYardimlasmaDernegi/
 • www.twitter.com

Dernek Tüzüğü

SUŞEHRİ  POLAT  DERESİ  KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 Madde 1- DERNEĞİN ADI : SUŞEHRİ  POLAT  DERESİ  KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’dir

Madde 2 - DERNEĞİN MERKEZİ : Pendik / İstanbul’dur. Dernek adresi Yönetim Kurulunca  belirlenir ve bölgenin en büyük mülki amirine bildirilir.

         Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Madde 3- AMAÇ :  Suşehri Polat Deresi Köyleri olan; Karacaören, Yoncalı, Kemallı, Taklak, Polat, Kavşut ve diğer yakın köylerden iştirak etmek isteyen diğer Köylüleri arasında Kültürel ekonomik ve sosyal alanlarda Dayanışmayı ve Yardımlaşmayı sağlamaktır. Bu gaye ile       

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Üyeler arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak,  birlik ve beraberliği pekiştirmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere dernek lokalleri açmak,

2-  Polat Dereliler rehberini hazırlamak.

         3- Suşehri ve Polat Deresi Kültürünü yaşamak için, folklor , el sanatları ve bunlar gibi konularda kurslar açmak, seminer, panel ve konferanslar tertip etmek, gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

        4- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sitesi kurmak, gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

    5- Yöremizde başarılı ve muhtaç gençlere burslar vermek, kimsesiz çocuklara sahip çıkmak,

       6- Tedaviye muhtaç üyelerimizin ve yakınlarının tedavilerinin yaptırılması , cenaze işleri ve defnedilmeleri hususunda yardımcı olup rehberlik etmek,

       7- Yöremiz gençlerine meslek edinmelerinde yardımcı olmak için kurslar açmak, fizyolojik ve psikolojik yönden güçlenmeleri, her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları için sportif faaliyetleri desteklemek, Bakanlıklar, Belediye, Kamu ve Özel Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla ilişkileri geliştirerek, Spor Alanları ve Tesisler kazandırmak, bu alanda yöremizde kurulmuş ve kurulacak olan kuruluşlara destek  sağlamak,

8- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

9-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

10-Derneğe maddi gelir sağlamak, Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için özel yemekli geceler, toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, Kermes, Düğün, Nişan, Sünnet, Kına Geceleri vb. gibi faaliyetler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

11-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ,hibe etmek, hibe almak, Bağış almak, vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16-Dernek üyelerinin Konut, İşyeri ve Tüketim İhtiyaçları için Kooperatifler kurulmasına  bilgilendirme ve organizasyonlara yardımcı olmak, yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

17-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

18-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

         19- Yurt içinde ve dışında yurtlar, okullar açmak veya açılmasına yardımcı olmak,

         20-.Polat Deresi  ve çevresinin güzelleşmesine ilişkin plan ve projelere öncülük etmek, Kamu eliyle yapılanlara katkıda bulunmak, desteklemek ve yardımcı olmak, Polat Deresi  ve çevresine sosyal ve ekonomik   yönden fayda temin edecek projeler hazırlattırmak, bunlara öncülük etmek veya var olanlara yardımcı olmak, Bu plan proje ve yatırımların Kamu eliyle yapılanlarına yardımda bulunmak.

Madde 4- Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan 18 yaşını bitirmiş olan, medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip ve derneğin tüzüğünde yazılı amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan,  her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe aşağıda yazılı unvanlarla üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

DİĞER ŞARTLAR :

a ) Derneğe yazılı olarak üyelik için başvuruda bulunulması,

b ) Yıllık giriş aidatının peşin olarak ödenmesi,

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu 2 kurucu üye veya derneğe en az iki senelik 2 üyeye imza ettirilir. Dernek panosunda 15 gün üyelik formu asılı kaldıktan sonra, Dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Üyeliğin reddi durumunda Yönetim kurulu sebep belirtmek zorunda değildir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Asıl üyeler yılda en az 12,00 TL. ‘yi toplu yada aylık ödemek zorundadır. Ödeme şeklini yönetim kurulu tespit eder.

         Derneğin asıl üyeleri : Derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen, aidatını ödeyen kişilerdir.

         Fahri Üyelik : Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Fahri üye olarak kabul edilebilir. Fahri üyeler Genel Kurulda oy kullanamazlar ve Dernek Organlarına seçilemezler.

         Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

         Madde 6-1) Üyelikten Çıkma : Her üye yazılı olarak yönetim kurulu başkanlığına bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Ayrılma dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten ayrılmış sayılır.

                         2)   Üyelikten Çıkarılma :

         1-Dernek tüzüğüne yönetim kurulu kararlarına ve yönetmeliğe uymayan dernek menfaatiyle ilgili huzur bozucu söz ve davranışlarda bulunanlar, yetkili olmada dernek adına herhangi bir beyanda bulunmak,

         2- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

         3- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üye kimlik kartları geri alınır.

         Madde 7- Dernek  Organları : Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu,

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü   :

Madde 8- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe aidatını ödeyen kayıtlı asıl üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

MERKEZ Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

         2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

         Olağan genel kurul :  2 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

         Olağanüstü genel kurul :   Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve şekillerde veya kayıtlı asıl  üyelerinin beşte birinin isteği üzerine, Yönetim Kurulu Genel Kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Çağırmaz ise, Denetim Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hukuk Hakiminin Dernek Üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır.

3- Toplantıya Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye’de bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

4- Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Mevcut Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Toplantıda alınan kararlar tüm üyeler için geçerlidir. Merkez Genel Kurulun kararları ve tutanakları , Başkanlık divanı tarafından imzalanarak , saklanmak ve gerekenleri yapılmak üzere Merkez Kuruluna toplantı sonunda teslim edilir. Merkez  Genel Kurulu kararları Dernek  Merkezinde görülen bir yere asılarak üyelere duyurulur. Seçilen Merkez Yönetim , Denetim ve asil ve yedek üyelerinin adları , soyadları ,  meslekleri , adresleri Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine Genel Kurul Tutanağı ve Genel Kurul Sonuç bildirim formlar ve ilgili belgeler bir yazı ile bildirilir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

         Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

         7- Derneğin fesih edilmesi,

         8- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

9- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

10- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

         Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 11- 1) Yönetim kurulu  Görev Bölümü ; Yönetim Kurulu;  Karacaören Köyünden 2 ( İki ) , Yoncalı Köyünden 1 ( Bir ), Kemallı Köyünden 1 ( Bir ), Taklak Köyünden 1 ( Bir ), Polat Köyünden1 ( Bir ), Kavşut Köyünden 1 ( Bir ) üye alınmak sureti ile 7 ( Yedi ) asıl ve 7 ( Yedi ) yedek üye olarak genel kurulca gizli veya açık oyla seçilir. Asıllardan boşalmalar olduğu takdirde her köyün kendi yedeği göreve çağırılır.  

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter, 1 sayman ( Muhasip ), 1 Eğitim Sorumlusu, 1 Organizasyon Sorumlusu ve 1 İdare Amiri üye’yi belirler. Görev Süreleri;  bir sonraki yapılacak olan genel kurul sonuçlanıncaya kadar devam eder.    

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            2 ) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

            a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir kaçına kişiye yetki vermek,

           b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

   d ) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, hibe etmek, hibe almak, Bağış almak, vermek ve taşınmazlar üzerinde  bina veya tesis inşa ettirmek, kiraya vermek, kiralamak kiralama sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek ayni hak tesis etmek,

   e) Gerekli Görülen yerlerde Şube ve temsilcilik açmaya ilişkin karar vermek işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

   f )  Derneğin şubelerinin ve temsilciliklerin denetlenmesini sağlamak,

            g ) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            h )  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

            ı ) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

             i ) Derneğin vakıf kurması,

             j ) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

             k ) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

             l ) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

           m ) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

   n) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

   p ) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 3 )  Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri

Başkan   : Derneği bütün işlerde harice karşı temsil eder. Yönetim kurulu toplantıları ile kurulmuş diğer komite toplantılarına başkanlık eder. Derneğin mührü başkandadır. İta amiridir.

2. Başkan ( Başkan Yardımcısı ) : Başkanın bulunmadığı veya özel yetki verildiği hallerde aynı yetkilere sahiptir.

Sekreter  : Derneğin yazışmalarından sorumludur. Yönetim kurulu ve zabıt kararları ile defterlerini en iyi şekilde tutar.

Muhasip : Derneğin muhasebe işlerinden sorumludur. Bunları kanun ve nizam içinde tedvir eder. Harcamaları imzalar, tahsilatların sorumlusudur. Banaka hesap ve işlemlerinde ikinci derece imza yetkisine sahiptir. Banka hesap işlerinde başkan ve 2. başkan 1. derecede imza yetkisine sahiptirler.

Eğitim Sorumlusu : Üyelerin gelişimini sağlamak için eğitim çalışmaları yapar, eğitimde görev alan ekipler ve sorumlular ona bağlıdır. Gelişmeleri üyelere duyurur, kurs açar, seminerler düzenler, eğitim işleri komitesine başkanlık eder.

Organizasyon Sorumlusu  : Derneğin yönetim kurulu kararı ile almış olduğu etkinlik ve faaliyetlerin takip ve düzenlemelerinden sorumludur. Tüm sportif faaliyetleri ve sportif düzenlemeleri yapar.

İdare Amiri  : Dernek merkezinde ve lokalinde bulunan demirbaşın ve teslim edilen tüm malzemelerin muhafazası ve bakımından, düzeninden kullanılmaya hazır olmasından sorumludur.

   Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 12- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde tüzüğümüzün 11. maddede yazılı ilgili hükümler uygulanır.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

         Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

         Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  12,00 TL, aylık olarakta 1.00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

         2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %25’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

         2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınır ve taşınmaz malların satılması ile elde edilen yardımlar,

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, Düğün, Nişan, Sünnet, Kına Geceleri spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Kira , lokal, Kurs, reklam vb gibi. Diğer gelirler.       

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

  Madde 14- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

   Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 7 asıl ve 7 yedek, denetim kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

   Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 24- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde 25- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

         Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

         Madde 26- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde SUŞEHRİ  POLAT  DERESİ  KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

         Hüküm Eksikliği

         Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde  28 -    İlk genel kurul toplantısına kadar , geçici yönetim kurulunun vereceği kararlar genel kurul kararları niteliğini taşır.

Madde 29- Dernek Kurucularının Ad ve Soyadları , Meslek sanatları ve tabiyetleri :

      Adı ve Soyadı    :    Mesl.Sanatı :  İkametgahı                                                  :          Tabiyeti:

 1.  Nurettin UZUN            İşçi                     Velibaba Mh. Yakacık Cd. 2. Defne Sk. No : 6 Pendik / İst.        T.C

 2.  Kaya YILDIRIM          Pazarlama          Kayışdağı Mh. Aşık Veysel Sk. No :9 Kadıköy / İst.                    T.C

 3.   Vahip PALA                İşçi                      Velibaba mah. G33 Sk. No : 4  Pendik / İst.                                T.C

 4.  İskender SATILMIŞ    işçi                       Ertuğrulgazi  Mah. Aydın Sk. No : 1 Pendik / İst.                        T.C

 5.  Yakup SELİMOĞLU   Serbest                Toygan Mh. Bayrak Cad. Çıkmaz Sk. No: 31 Beykoz/ İst.          T.C

 6.  Mehmet UZUN              İşçi                     Çınardere Mh. Çınar Sk. No 23  Pendik / İst.                               T.C

 7.  Özcan POLAT               Muhasebe           Ünalan Mah. Ayazma Cd. No : 41/2 Üsküdar / İst.                      T.C

  MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ASIL  :  

  Yönetim Kurulu Başkanı  Başkan Yardımcısı  Sekreter     Muhasip

  Mahmut YALÇIN     Köksal YILMAZ    Mustafa DEMİR     Cemil BEKTAŞ

   Metin ŞİMŞEK      Dursun KELEŞ  Celalettin  KESKİN       Adem AKTAŞ    Şeref  GENÇKURT        

       Asli Üye                   Asli Üye             Asli Üye         Asli Üye                   Asli Üye 

   Şükrü DORUK   Osman KAYA   Hakan UZUN   Abdulkadir DURSUN    Erol ASLAN

         Asli Üye            Asli Üye            Asli Üye                    Asli Üye                 Asli Üye 

    Bu tüzük 29 (Yirmidokuz )  maddeden ibarettir.